شیوه دفاع از پایان‌نامه

شیوه دفاع از پایان‌نامه

جلسه دفاع در رشته معماری دارای خصوصیاتی است که آنرا از جلسات دفاع دیگر رشته‌های تحصیلی متمایز می‌نماید. برخورداری از مباحث نظری و عملی و نیز استناد به ماکت، نقشه و تصویرهای حاضر در جلسه از جملة این وجه تمایزها است. هیجان ناشی از حضور در مقابل جمع کثیری از دوستان، اعضای خانواده و همچنین هیئت داوران باعث می‌شود تا سخنران را در انتقال پیام خود دچار مشکل سازد. و در انجام این فرایند قضاوت هیئت ناظر را با مشکل مواجه سازد.
به طور کلی برای غلبه بر هیجانات جلسه دفاع رعایت نکات زیر بسیار مفید است.
- قبل از شروع جلسه و ایراد سخنرانی، ذهن خود را بر روی موضوع و مطالب سخنرانی متمرکز کنید.
- اعتماد به نفس داشتن در این لحظات بسیار ارزشمند و کار ساز است. از ایجاد تشویش و نگرانی با زمزمه کردن عباراتی مثل «چرا گلویم خشک شده؟»، « چرا دستهایم می لرزد؟» و یا «بدجوری خودم را به دردسر انداختم.» جداً اجتناب نمایید.
- سعی کنید هنگام سخنرانی بیشتر به حضار بنگرید و از غوطه‌ور شدن در انبوه نوشته‌های متنی پرهیز کنید.
- کوشش کنید دربارة موضوعی صحبت کنید که کاملاً آشنایی و تسلط دارید.
- واقع گرا باشید. فراموش نکنید که هر کسی ممکن است در شرایط مشابه تا حدودی دچار اضطراب گردد.
- حاضرین در جلسه به خوبی قادر به درک شرایط شما هستند. بنابراین گردش نگاه شما در میان آنها باعث نوعی حس قدرتمندی و تجدید قوا خواهد شد.
- به روال معمول و شیوة خودتان سخن بگویید و زبان و یا لهجة عاریتی استفاده نکنید.
- قبل از شروع جسلة دفاع موضوع سخنرانی خود را چند بار مرور کنید و حتی می‌توانید در حضور دوستانتان آنرا با صدای بلند بیان کنید. مطمین شوید که مجموع زمان صرف شده از ۳۰ دقیقه بیشتر نمی‌شود.
- موضوع اصلی و محوری سخنرانی را در آغاز برای شنوندگان تشریح کنید و سعی کنید مطالب خود را حول همین محور ادامه بدهید.
- در شنوندگان تصاویر ذهنی نسبت به مطالب سخنرانی ایجاد کنید. در ادامة سخنرانی هرچند به قبل برگشته و با مرور گذرا، حضار را در جریان آنچه گذشته قرار دهید. 
- هرگز در حین سخنرانی پوزش نخواهید. زیرا این یکی از علایم تشویش و اضطراب است.
- سخنرانی خود را با استفاده از جملاتی بسیار سلیس، روان و واضح پیش ببرید. به شنوندگان تلقین کنید که راجع به مسایل مطرح مسلط و صاحب نظر هستید. برای کنترل هر جه بیشتر جلسه حضار را در بحث وارد کنید.
- با افزایش و کاهش به موقع تن صدا و همچنین مکث‌های حساب شده و به موقع در کلام و نیز حرکات ریتمیک و سیال دست های خود تحرک و پویایی را به جلسه تزریق کنید. 
- زمان را متناسب با عناوین مهم قابل طرح تنظیم کنید و در طول جلسه دفاع با دقت زمان سپری شده را در نظر داشته باشید؛ و تناسب زمان باقیمانده را با عناوین باقی مانده کنترل کنید.
- برای حضار به خصوص هییت دوران احترام زیادی قایل شوید. مخاطب قرار دادن آنها در چارچوب ضوابط اخلاقی الزامی است. در صورتی که شما را مخاطب قرار دادند سعی کنید در وهلة اوّل بدقت مطالب آنها را یاداشت نمایید. در مورد هر سؤالی جواب مناسب، روشن و قانع کننده بدهید. و اگر باز هم جوابتان فهمیده نشد قول بدهید که در آیندة نزدیک جواب آنرا پیدا خواهید کرد. از گفتن عباراتی چون «نمی‌دانم» و مثل آن جداً خودداری نمایید. 
- از مصرف داروهای محرک و یا آرام بخش جداً خودداری کنید.

تناسب مطالب قابل طرح در جلسة دفاعیه با زمان تعیین شده
زمان تخصیصی در جلسة دفاع معمولاّ به وسیلة مدیر جلسه اعلام می‌شود. در صورتیکه بنا به هر دلیل زمان به محقق اعلام نشد؛ توصیه می‌شود زمان مناسب برای جلسة دفاع خود را ۳۰ دقیقه فرض نمائید. تقسیم بندی ذیل در تقسیم مناسب زمان دفاع به شما کمک می‌کند.

مطالعات ۶ دقیقه
بررسی نمونه ها ۵ دقیقه
مطالعات نظری و ایده ۵ دقیقه
آنالیز و تحلیل داده ها ۶ دقیقه
معرفی نقشه ها و توجیه طرح معماری ۸ دقیقه
جمع ۳۰ دقیقه
/ 0 نظر / 16 بازدید