کودکستان در Jiading شهر جدید

چهره به اطراف مبهم و نامشخص، معماری، بر خود را بهبود، به طور مستقیم مداخله به سایت، و مجاورت بسیار واضح و روشن از معماری و سایت. مقایسه با محیط باز، مهد کودک به عنوان منطقه introversive، عمل می کند.

Atelier Deshaus Kindergarten 3 600x427 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus

کودکستان در Jiading شهر جدید، تصویر حسن نیت ارائه میدهد آتلیه Deshaus | عکس توسط شو

از سوی دیگر فضای حمل و نقل، به عمد بزرگ شده است که یک دهلیز با روش های اتصال سطح شیب دار با طبقه های مختلف یکی از مناطق منطقی و کارآمد است که متشکل از 15 کلاس های درس و تعداد از playrooms ها: معماری به دو بخش کلی تقسیم شده است. این دهلیز منجر به یک تجربه عاطفی و سرگرم کننده فضایی است که فراتر از روزانه مشترک را تجربه می شود. علاوه بر عملکرد حمل و نقل، آن را به ابهام و عدم قطعیت است که تعدادی از امکانات همچنین در استفاده از فضایی است.

Atelier Deshaus Kindergarten 2 600x836 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus

کودکستان در Jiading شهر جدید، تصویر حسن نیت ارائه میدهد آتلیه Deshaus | عکس توسط شو

شکل خارجی و نما نشان دهنده غیر قابل اجتناب به ارتباط داخلی نیز هست. به غیر از دو شکل جدا از این معماری، ارتفاع دائما در میان طبقه های مختلف تبدیل شده است بر روی نما به عنوان نماینده. فضای فعالیت باز می شوند به این مکان ارتفاع تغییر قرار داده است، و حیاط در امتداد جهت عمودی به جای استفاده از جهت افقی در روش های سنتی تمدید شده است. به این ترتیب، حیاط ها و فعالیت های کودکان به عنوان بخش مهمی از جبهه ها عمل می کنند.

Atelier Deshaus Kindergarten 9 600x431 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus

کودکستان در Jiading شهر جدید، تصویر حسن نیت ارائه میدهد آتلیه Deshaus | عکس توسط شو

روزمره، بچه ها و معلمان shuttling بین معماری و سایت، بین دو بخش جدا از معماری است. آنها با معماری محافظت و تجربه در داخل و خارج، توازن عشق و شور و عقل است.

Atelier Deshaus Kindergarten 1st floor 600x379 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus

کودکستان در Jiading شهر جدید، تصویر حسن نیت ارائه میدهد آتلیه Deshaus | عکس توسط شو

+ حقایق پروژه

کودکستان در Jiading شهر جدید، شانگهای
معمار: آتلیه Deshaus (به لیو Yichun / چن Yifeng)
تیم طراحی: چن Yifeng، لیو Yichun، وانگ Shuyi، لیو کیان، گائو لین
محل سکونت: Hongde جاده Jiading، شانگهای ، چین
طراحی: 2008/4-2008/12
تکمیل: 2010/1
مساحت ساختمان: 6600m2
مساحت سایت: 12100m2
عکاس: شو او

+ تمام تصاویر و نقاشی های حسن نیت ارائه میدهد آتلیه Deshaus ای | عکس | توسط شو او Atelier Deshaus Kindergarten 8 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier DeshausAtelier Deshaus Kindergarten 11 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier DeshausAtelier Deshaus Kindergarten 10 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus

 

Atelier Deshaus Kindergarten 3 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier DeshausAtelier Deshaus Kindergarten 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier DeshausAtelier Deshaus Kindergarten 4 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus

 

Atelier Deshaus Kindergarten 1 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier DeshausAtelier Deshaus Kindergarten 7 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier DeshausAtelier Deshaus Kindergarten 9 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus

 

Atelier Deshaus Kindergarten 2 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier DeshausAtelier Deshaus Kindergarten 5 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier DeshausAtelier Deshaus Kindergarten 6 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus

 

Atelier Deshaus Kindergarten 4a 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier DeshausAtelier Deshaus Kindergarten 2a 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier DeshausAtelier Deshaus Kindergarten masterplan 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus طرح سایت

 

Atelier Deshaus Kindergarten ground floor 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus زمین طرح طبقهAtelier Deshaus Kindergarten roof plan 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus طرح سقفAtelier Deshaus Kindergarten 1st floor 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus 1 طبقه برنامه

 

Atelier Deshaus Kindergarten 2nd floor 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus طرح طبقه 2Atelier Deshaus Kindergarten 3rd floor 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus طرح طبقه 3Atelier Deshaus Kindergarten facade 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus نمای

 

Atelier Deshaus Kindergarten section 180x180 Kindergarten In Jiading New Town \ Atelier Deshaus

/ 0 نظر / 29 بازدید