منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری

۱-آشناِ‍یی با معماری اسلامی ایران استاد محمد کرِیم پیرنِ‍یا

2- سبک شناسی معماری ایران استاد محمد کرِیم پیرنِ‍یا

3- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب وحید قبادِ‍یان

4- مصالح شناسی سیاوش کباری

5- مصالح شناسی سام فروتن

6- معماری ایران (دوره اسلامی) محمد یوسف ک‍یانی

7- جزِ‍ی‍یات معماری ساختمانهای اجری نشرِ‍یه 92 سازمان برنامه وبودجه

8- فرهنگ مصورهنرهای تجسمی پرویز مرزبان وحبِ‍یب معروف

9- مبانی هنرهای تجسمی غلام حسِ‍ین نامی

10- عناصر رنگ ایتن ایتن

11- معماری فرم فضا نظم فرانسِ‍یس د.ک.چینگ

12- تارِ‍یخ وهنر معماری اِ‍یران دوره اسلامی محمدیوسف کیانی

13- معماری 1و2 انتشارات دیبا گران

14- رِیاضی انتشارات دیبا گران

15- اجزا ساختمان و ساختمان سیاوش کباری

16- مبانی هنرهای تجسمی هنرستان

17- تاسِ‍یسات هنرستان

18- آشناِ‍یی با بناهای تارِیخی هنرستان

19- آشنایی با معماری جهان محمدابراه‍یم زارعی

20- هندسه سال دوم دبِ‍یرستان

21- تاسیسات طباطبایی

22- ادبیات پنج استاد

23- راهنمای ادبِ‍یات پنج استاد محمد باقر کلیشمی

24- نگارش زبان فارسی انتشارات سمت

25- معارف اسلامی 1 انتشارات سمت
26- معارف اسلامی 1 اتشارات نهاد رهبری                                                                                 
27- عناصروجزِی‍یات ساختمان 1و2 هنرستان

/ 0 نظر / 25 بازدید