طرح های پیشنهادی برای فاز 2 برج میلاد


 

 


طرح پیشنهادی مهندسین مشاور 2(رتبه6)

[تصویر: tvr4pu3suk2kmqn5rsl4.jpg]

[تصویر: chdr0gjt416uf91wa3o.jpg]

طرح پیشنهادی مهندسین مشاور 3(رتبه5)

[تصویر: cthzzr959duwymcmstbi.jpg]

[تصویر: sg8oxrunfgh9nqkvob70.jpg]

طرح پیشنهادی 4(رتبه4)

[تصویر: 65wbfe6w7xrzg5tdqv10.jpg]

[تصویر: nj0ptv8dsl8cdjgzo52j.jpg]

طرح پیشنهادی شرکت5(رتبه3)

[تصویر: sb827od4tm582cmrqp.jpg]

[تصویر: ie504npp2byq8k81ybpd.jpg]

طرح پیشنهادی مهندسین مشاور6(رتبه2)

[تصویر: mwi6tydczn2dj0lhy02.jpg]

[تصویر: pdc9eme9qaknrtqtkwa.jpg]

طرح پیشنهادی شرکت 7(رتبه 1)

[تصویر: 2eabsqbl7pa5ma9yrav.jpg]

[تصویر: vpzj7xqalwgjkz6e3adu.jpg]

/ 0 نظر / 29 بازدید