اصول معماری ایران

اصول معماری ایران

هنر و معماری ایرانی از دیر باز دارای چند اصل بوده که به خوبی در نمونه های این هنر نمایان شده است. این اصول به شرح زیر می باشند:

 

 1-      مردم واری

2-      پرهیز از بیهودگی

3-      نیارش

4-      خود پسندگی

5-      درون گرایی

 

مردم واری

یعنی داشتن مقیاس انسانی وآن را می توان در عناصر مختلف در معماری ایران مشاهده کرد . به طور مثال اگر سه دری را که همان اتاق خواب در معماری سنتی ایران است را در نظر بگیریم اندازه آن بر حسب نیاز های مختلف یک زن ،مرد ، بچه یا بچه های آن ها و لوازم مورد نیازشان در نظر گرفته شده است؛ به طوری که عملکرد اتاق و طرزقرار گیری عناصری چون درها،روزنه هاو ... نیز بر همین اساس و به دقت انتخاب شده است.

پرهیز از بیهودگی

این اصل در معماری پیش از اسلام بوده و در معماری پس از اسلام نیز بر آن تاکید شده است و به مفهوم استفاده درست است. ایرانیان اعتقاد داشتند واژه « زیبا» به معنی زیبنده بودن و تناسب داشتن است نه قشنگی .به طور مثال کاشی که در بسیاری از بناها از آن استفاده شده فقط برای قشنگی استفاده نشده است ، بلکه به دلیل ضعف خشت خام در برابر باران با آجر و کاشی از آن حفاظت می کردند.

نیارش

این واژه به مجموعه عواملی که بنا را نگاه می داشته اطلاق می گردیده است و مجموعا شامل استاتیک بنا ، علم ساختمان یا فن ساختمان و مصالح شناسی بوده است . در گذشته معماران بیشتر تکیه شان بر مهندسی بوده است و هنگامی بنا زیبا بوده که از لحاظ ایستایی نیز نمایانگر ایستاا بودن خود باشد.

خود بسندگی

از اصول دیگر در معماری ایران خود بسندگی می باشد ، بدین معنی که سازندگان سعی کرده اند مصالح مورد نیاز را از نزدیک ترین مکان ها و با ارزان ترین بها بدست آورن ( استفاده از مصالح بوم آور ). بدین ترتیب کار با سرعت بیشتر انجام شده مصالح با طبیعت اطراف خود اخت بیشتری داشته است . همین طور بناهایی که در طول زمان باید ترمیم می شدند با دسترسی داشتن به مصالح اصلی در محل امکان تعمیر آن در تمامی دوره ها میسر بوده است.

 

درون گرایی

از اصول دیگردر معماری ایران اصل درون گرایی است. در ساخت یک بنا و نحوه ارتباط آن با فضای خارج در کل می توانیم دو حالت داشته باشیم . در حالت اول اگر بنا به صورت یک قفس باشد و مستقیم با فضای خارج ارتباط برقرار کند که به آن برون گرا گفته می شود. در ایران اغلب امکان ساخت بنا های برون گرا مهیا نبوده است و معماری درون گرا رایج شده است . معمار به وسیله درون گرایی و با قرار دادن اندام های معماری و ساخت دیوارهای خارجی ارتباط مستقیم بنا را با فضای خارج در درون خود با عنصری به نام حیاط میسر میکند. اصولا در شکل گیری فضاهای مختلف خصوصا فضای مسکونی مسائل اعتقادی ایرانیان تاثیر گزار بوده است.یکی از آن خصوصیان احترام به زندگی خصوصی و حرمت قائل شدن برای آن  است . دیگرعزت نقس ایرانیان است که خود به نحوی در شکل فضاهای یک خانه درون گرا تاثیر گذار بوده است.

/ 0 نظر / 19 بازدید